Disclaimer

Disclaimer

Informacja dotycząca odpowiedzialności

Treści prezentowane na naszej stronie internetowej zostały opracowane z wielką starannością. Mimo tego operator strony nie ponosi odpowiedzialności za poprawność, kompletność i aktualność udostępnionych treści. Korzystanie z przedstawionych treści odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

Disclaimer

Dostępność

Dokładamy wszelkich starań, aby nasza strona internetowa była dostępne w miarę możliwości bez przerw. Jednakże nawet przy usilnych staraniach nie można wykluczyć awarii i braku dostępności.

Linki do zewnętrznych stron internetowych

Na naszej stronie internetowej znajdują się odsyłacze do stron internetowych innych operatorów („Linki do zewnętrznych stron internetowych”). Odpowiedzialność za treści prezentowane na owych stronach internetowych ponoszą wyłącznie ich operatorzy. Przed włączeniem odsyłaczy do zewnętrznych stron internetowych sprawdziliśmy zamieszczone tam treści pod kątem ewentualnych naruszeń prawa. Jednakże w tym momencie nie stwierdzono żadnych naruszeń. Nie mamy żadnego wpływu na aktualny ani przyszły kształt stron, do których przekierowują zamieszczone odsyłacze. Zamieszczenie linków do zewnętrznych stron internetowych nie oznacza, że uznajemy za własne treści znajdujące się pod odsyłaczem. Bez konkretnych wskazań na przypadki naruszenia prawa nie jesteśmy w stanie na bieżąco kontrolować linki do zewnętrznych stron internetowych. W razie powzięcia wiedzy o takowych naruszeniach zamieszczone odsyłacze zostaną niezwłocznie usunięte.

Brak stosunku umownego

Poprzez korzystanie z naszej strony internetowej nie dochodzi w żadnym wypadku do zawarcia jakiegokolwiek stosunku umownego między użytkownikiem a nami. W związku z tym nie wynikają z tego również żadne umowne czy quasi-umowne roszczenia w stosunku do operatora.

Prawo autorskie:

Treści zamieszczone na niniejszej stronie internetowej podlegają przepisom niemieckiego prawa autorskiego. Każdy rodzaj wykorzystania niedopuszczony przepisami niemieckiego prawa autorskiego wymaga uzyskania pisemnej zgody danego twórcy lub autora. Dotyczy to w szczególności powielania, edytowania, przetwarzania, tłumaczenia, zapisywania lub odtwarzania treści przy użyciu baz danych lub innych mediów i systemów elektronicznych. Treści i artykuły osób trzecich zostały przy tym jako takie oznaczone. Powielanie lub przekazywanie innym osobom poszczególnych treści lub kompletnych stron bez wymaganej zgody jest zabronione i karalne. Dozwolone jest wyłącznie wykonywanie kopii i pobieranie do użytku osobistego, prywatnego i niekomercyjnego. Linki do niniejszej strony internetowej są mile widziane i nie wymagają uzyskania zgody operatora. Prezentowanie niniejszej strony internetowej w ramkach zewnętrznych jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu zgody.

Obowiązujące prawo:

Obowiązuje wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec.

Szczególne warunki wykorzystania

W przypadku specjalnych warunków indywidualnego wykorzystania strony internetowej, które odbiegają od ww. zasad, zamieszczono w odpowiednim miejscu wyraźną informację. W takim przypadku obowiązują każdorazowo uzupełniające, szczególne warunki wykorzystania.

Informacja o ochronie danych

Operator zwraca uwagę, że przesyłanie danych za pośrednictwem internetu (np. w ramach korzystania z poczty elektronicznej) wiąże się z lukami w zabezpieczeniach i nie gwarantuje pełnej ochrony przed dostępem osób trzecich. Używanie do celów reklamy danych kontaktowych zamieszczonych w nocie prawnej nie jest mile widziane; wyjątek stanowi pisemna zgoda uzyskana uprzednio od operatora lub nawiązane już wcześniej kontakty handlowe. Operator oraz wszystkie osoby wymienione na niniejszej stronie internetowej nie wyrażają zgody na jakiekolwiek komercyjne wykorzystanie i przekazywanie ich danych innym osobom.

Dane osobowe

Wizyta na naszej stronie internetowej nie wymaga podawania danych osobowych. Rejestrowanie danych osobowych na naszych stronach (jak nazwisko, adres pocztowy czy e-mail) odbywa się - o ile jest to możliwe - na zasadzie dobrowolności. Bez jednoznacznej zgody zarejestrowane dane nie będą udostępniane osobom trzecim. W przypadku nawiązywania stosunku umownego, negocjowania lub zmieniania jego treści albo w razie wpłynięcia zapytania, rejestrujemy i wykorzystujemy dane osobowe w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do określonego celu (dane inwentaryzacyjne). Rejestrujemy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe wówczas, gdy jest to niezbędne do umożliwienia korzystania ze strony internetowej (dane związane z korzystaniem ze strony). Wszelkie dane osobowe są przechowywane tylko tak długo, jak długo jest to konieczne do realizacji danego celu (przetwarzanie otrzymanych zapytań lub realizacja umowy). Uwzględniamy przy tym handlowo-prawne i prawnopodatkowe wymogi dotyczące okresów przechowywania. Na polecenie kompetentnego organu możemy w indywidualnym przypadku udzielić informacji o zgromadzonych danych osobowych (danych inwentaryzacyjnych), o ile jest to konieczne do celów ścigania karnego, zapobiegania zagrożeniom, wypełniania ustawowych obowiązków organów ochrony bezpieczeństwa państwowego lub kontrwywiadu wojskowego albo w celu egzekwowania praw własności intelektualnej.

Pliki cookie

Wykorzystujemy pliki cookie do rozpoznawania ponownej wizyty tego samego użytkownika na naszej stronie internetowej. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane przez przeglądarkę internetową w komputerze. Przy ponownym wejściu na naszą stronę internetową zapisane pliki cookie przesyłają informację pozwalającą na automatyczne rozpoznanie przeglądarki. Uzyskane w ten sposób informacje służą do optymalizowania naszej oferty internetowej i ułatwienia dostępu do naszej strony internetowej.
Za pomocą odpowiednich ustawień przeglądarki można generalnie uniemożliwić zapisywanie plików cookie na dysku twardym, wybierając ustawienie „Nie akceptuj plików cookie”. Może to jednak spowodować ograniczenia funkcjonalne w korzystaniu z naszej oferty.

Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, narzędzia do analizowania aktywności w sieci, należącego do spółki Google Inc. („Google“). Google Analytics korzysta z plików cookie - plików tekstowych - zapisywanych na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę aktywności na stronie internetowej. Informacje wygenerowane przez plik cookie na temat odwiedzin na niniejszej stronie internetowej są przesyłane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Aktywowaliśmy funkcję anonimizacji adresu IP. Adres IP wykryty na niniejszej stronie internetowej jako pochodzący z państw członkowskich UE lub innych sygnatariuszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego zostanie uprzednio przez Google skrócony. Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA jest przekazywany pełny adres IP i tam skracany. Na zlecenie właściciela witryny Google wykorzystuje te informacje do analizowania wizyt na stronie internetowej, opracowania raportów na temat aktywności na stronie internetowej oraz do świadczenia na rzecz operatora strony innych usług związanych z wykorzystaniem strony internetowej oraz internetu. Adres IP uzyskany z przeglądarki użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie podlega skojarzeniu z innymi danymi firmy Google. Za pomocą odpowiednich ustawień w programie przeglądarki można uniemożliwić zapisywanie plików cookie; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku może być utrudnione korzystanie w pełnym zakresie z wszystkich funkcji niniejszej witryny. Ponadto można uniemożliwić rejestrowanie danych generowanych przez plik cookie i odnoszących się do korzystania z witryny (łącznie z adresem IP) oraz późniejsze przetwarzanie tych danych przez Google pobierając i instalując dostępną wtyczkę do przeglądarki z adresu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Skuteczność prawna wykluczenia odpowiedzialności

Jeżeli części lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu nie spełniają, przestaną spełniać lub nie w całości spełniają obowiązujące przepisy prawa, nie narusza to ważności i treści pozostałych części dokumentu. Niniejsze wykluczenie odpowiedzialności należy traktować jako część oferty internetowej, która odsyła do niniejszej witryny.

Źródło: Juraforum.de - Disclaimer, Urteile, Rechtsanwälte, Gesetze & Lexikon

Copyright 2024    Bürkle Spolka z o.o.    All rights reserved.